Call Us : 055-5801249

Category Archives : Publicaties

Home  >>  Publicaties

Gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016

   Actualiteitsvragen   januari 8, 2018  No Comments

Actualiteitsvragen van de fractie Lokaal Apeldoorn. Dit naar aanleiding van de gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016 Centrale vraag: hoe werkt de unaniem aangenomen motie van Lokaal Apeldoorn nu uit in de praktijk? Wat voorafging: in de -oude- beleidsregels was het alleen mogelijk om verzetshelden in straatnamen te benoemen welke tijdens de 2e…

vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.

   Schriftelijke vragen   januari 8, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde   Betreft: vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.   Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, doet niet aan waarheidsvinding…

Pleidooi voor vrije keuze uit vier afvalcontainers

   Krant   januari 8, 2018  No Comments

Lokale kapitaalgoederen

   Moties   november 9, 2017  No Comments

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017  Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare ruimte, doelstelling 3 een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit , groene basis op orde.  overwegende dat: 1. het college nog geen integrale aanpak van groen heeft gepresenteerd ondanks meerdere…

Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

   Actualiteitsvragen   september 14, 2017  No Comments

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning)  Overwegende dat: Verschillende ondernemers op de Voorwaarts tijdens de Polieke Markt op 7 september een alternatief plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing van de Hornbach-locatie; Wethouder…