Call Us : 055-5801249

Category Archives : Moties

Home  >>  Publicaties  >>  Moties

“Balans bereik je samen!”

   Moties   januari 8, 2018  No Comments

“Ga de stad in en kom met een voorstel naar aanleiding van een breed gesprek met alle betrokkenen”. Bij deze oproep van de raad, heeft het college “de stad” helaas opgevat als “alleen het centrum”, zo bleek uit een brief die deze zomer verstuurd is door het college. Maar het…

Lokale kapitaalgoederen

   Moties   november 9, 2017  No Comments

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017  Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare ruimte, doelstelling 3 een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit , groene basis op orde.  overwegende dat: 1. het college nog geen integrale aanpak van groen heeft gepresenteerd ondanks meerdere…

Motie Vliegen tegen Vleugels

   Moties   september 14, 2017  No Comments

De gemeenteraad van Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017  Overwegende dat: Tijdens het over vliegveld Teuge gehouden spoeddebat op 6 juli j.l. is door de raad stelling genomen tegen mogelijk negatieve effecten voor de Veluwe van vliegverkeer van en naar Airport Lelystad. Het voorgenomen besluit van de staatssecretaris volgt…

Verscherping financiële stukken

   Moties   juli 6, 2017  No Comments

De Raad van de gemeente Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 20 (‘Jaarstukken 2016’).  Overwegende dat: – Verschillende partijen (waaronder de raad, de concerncontroller, de accountant en de rekenkamercommissie) al enkele jaren verzoeken tot het opnemen van concrete(re) doelstellingen en prestaties in de…

minimaliseren van afval

   Moties   juli 6, 2017  No Comments

Betreft: motie horend bij agendapunt: 15 (‘Recycleplan’)  De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 6 juli 2017.  Overwegende dat: – met het Recycleplan wordt beoogd mensen hun afval beter te laten scheiden zodat er minder restafval is en zo meer gebruik kan worden gemaakt van de in huisvuil…